ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εφαρμογές με την VBScript


Στην VBScript μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτοιμες ή δικές μας συναρτήσεις.

Ορισμένες από τις έτοιμες συναρτήσεις που διαθέτει η VBScript χρησιμοποιούνται για να εμφανίσουμε την τρέχουσα ημερμηνία και ώρα του συστήματος, όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα :
 

Ακόμη, με χρήση της εντολής select case και της συνάρτησης weekday(date) μπορούμε να ελέγξουμε την τρέχουσα ημέρα και να εμφανίσουμε ένα ανάλογο μήνυμα για το ποια ημέρα είναι :

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση WeekdayName(weekday(date)) για να εμφανίσουμε την τρέχουσα ημέρα :

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση WeekdayName(weekday(date), true) για να εμφανίσουμε την τρέχουσα ημέρα σε συντομευμένη μορφή:


Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση MonthName(month(date)) για να εμφανίσουμε τον τρέχοντα μήνα :

 

 

Επιστροφή